Akilli Trafik Sistemleri'nin Trafik ve Yol Güvenligine Etkisi

 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

35,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783659710636
Einband:
Paperback
Seiten:
88
Autor:
Mehmet Akif Çelik
Gewicht:
147 g
Format:
220x150x5 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:
Günümüzde teknoloji ve bilisim sistemlerindeki gelismeler hayat n her noktas nda oldugu gibi trafik ve ulas m alanlar nda da kendini göstermektedir. "Ak ll Trafik Sistemleri" de bu teknolojik gelismelerden biridir. Ak ll Trafik Sistemleri ile mevcut yol ag kapasitesinin art r lmas , trafik kazalar n n azalt lmas , trafikte harcanan zamandan tasarruf edilerek ekonomik kazanç saglanmas , hava kirliligi ve gürültünün azalt lmas amaçlan r. Bu çal smada, öncelikle kullan m gittikçe yayg nlasan "Ak ll Trafik Sistemleri (ITS)" incelenmis; bir çok farkl sistemin özelliklerinden ve faydalar ndan bahsedilmis; bu sistemlerin Türkiye ve diger ülkelerdeki kullan mlar örneklendirilmistir. Bu genel degerlendirmeyi takiben, "trafik güvenligi" kavram ve "as r h z" sonucu meydana gelen trafik kazalar üzerinde durulmus; as r h z n kazalara olan etkisi irdelenmistir. H z ölçümü yapan ve sürücülere uyar da bulunan "Radar Sistemi" incelenmis; bu radar sisteminin trafik güvenligine etkisini anlamak amac yla, Antalya ve Konya illeri çevresinde degisik noktalarda bulunan sistemlerin, kullan lmadan önce ve kullan ld ktan sonra kaza, ölüm ve yaralanma say lar üzerindeki etkileri arast r lm st r.

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.