Elementy rytualu wisznuickiego w Bhagawata-puranie

Egzegeza naboznego oddania (bhakti)
 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

55,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639891850
Einband:
Paperback
Seiten:
136
Autor:
Andrzej Babkiewicz
Gewicht:
219 g
Format:
220x150x8 mm
Sprache:
Polnisch
Beschreibung:
Ksi ka po wi cona jest kategoryzacji i analizie rytua ów wisznuickich w tek cie Bhagawata-purany. Omawiane dzie o obok Mahabharaty i Ramajany jest jednym z najwa niejszych hinduistycznych tekstów epickich. Mimo e nale y do gatunku puranicznego, to reprezentuje kult jednej grupy religijnej bhagawatów. Wzmianki o wspólnocie pojawiaj si w pierwszych wiekach p.n.e., a omawiany tekst jest ich dojrza ym dzie em teologicznym, egzegez wcze niejszej my li brami skiej. Z lektury wy ania si szczególny kult deprecjonuj cy sformalizowan rytualn sfer religijno ci. G ówne praktyki to spotkania, którym towarzyszy s uchanie i wy piewywanie religijnych opowie ci; wizualizacje bóstwa oraz przygotowywanie si do mierci. Ich celem jest rozbudzenie emocjonalno ci nakierowanej na bóstwo, której zewn trznym rezultatem s zy, dr enie, a ostatecznie religijne ob kanie. Niniejsza praca rekonstruuje struktur obrz dowo ci bhagawatów kategoryzuj c rytua y w trzy grupy: g ówne, zalecane, towarzysz ce. Ksi ka skierowana do religioznawców, teologów i orientalistów przybli a redniowieczne formy indyjskiego nurtu nabo nego oddania (bhakti) i amie stereotyp postrzegania rytualistyki subkontynentu.

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.