Energetyczne i ekologiczne aspekty sterowania praca kotlów weglowych

Sterowanie praca kotlów malej mocy
 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

49,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639891768
Einband:
Paperback
Seiten:
120
Autor:
Michal Chabinski
Gewicht:
195 g
Format:
220x150x7 mm
Sprache:
Polnisch
Beschreibung:
W porównaniu z paliwami p ynnymi i gazowymi, spalanie w gla jest procesem trudnym zarówno ze wzgl dów ekonomicznych jak i ekologicznych. Rosn ce ceny tego surowca wymuszaj maksymalizacj sprawno ci zmniejszenie ilo ci spalanego w gla przy jednoczesnym utrzymaniu produkcji energii na sta ym poziomie. Z kolei wymagania zwi zane z ochron rodowiska obliguj u ytkowników do ograniczania do minimum emisji szkodliwych produktów spalania do atmosfery. Elementem maj cym najistotniejszy wp yw na optymalizacj procesu spalania w tym wypadku, uwzgl dniaj cym aspekty ekologiczno-ekonomiczne jest sposób sterowania prac kot a. Wi kszo ma ych kot ów na paliwa sta e sterowana jest na podstawie do wiadczenia palacza lub przy pomocy prostych i ma o efektywnych algorytmów. Takie rozwi zania pozwalaj uzyska zadawalaj ce rednioroczne sprawno ci, mniejsze jednak o kilka a nawet kilkana cie procent od mo liwo ci, jakie da nam bardziej z o ony algorytm elektroniczny.

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.