Redukcja szumu w sygnale mowy

Optymalizacja psychoakustyczna metod wag widmowych i podprzestrzeni sygnalu
 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

44,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639891713
Einband:
Paperback
Seiten:
140
Autor:
Adam Borowicz
Gewicht:
225 g
Format:
220x150x8 mm
Sprache:
Polnisch
Beschreibung:
We wspó czesnym wiecie, komunikacja werbalna wspierana jest przez technologie informacyjne, a zjawisko zak óce akustycznych jest jednym z wa niejszych zagadnie zwi zanych z projektowaniem aplikacji multimedialnych w tym systemów komunikacji g osowej, algorytmów kodowania i rozpoznawania mowy. Obecno silnego szumu w wypowiedzi oddzia uje w sposób negatywny na komfort s uchacza, a tak e obni a jej zrozumia o . Mimo e problem ten nie jest zupe nie nowy, a techniki redukcji szumu rozwijane s od wielu lat, jest on wci aktualny. Rozwój nowych technologii oraz mo liwo ci sprz towych sk ania badaczy do podejmowania nowych, trudniejszych wyzwa projektowych, których celem jest uzyskanie doskona ej jako ci sygna u i wysokiej niezawodno ci systemu. Autor niniejszej pracy skupia si na motywowanych percepcyjnie metodach redukcji szumu w sygnale mowy, wykorzystuj cych techniki wag widmowych oraz podprzestrzeni sygna u. G ównym celem pracy jest wykazanie, e wykorzystuj c wiedz o zjawiskach psychoakustycznych mo liwe jest opracowanie doskonalszych systemów uzdatniania sygna u mowy dla aplikacji multimedialnych.

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.