Nowe materialy polimerowe dla potrzeb biomedycznych

Uwalnianie i neutralizacja substancji aktywnych
 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

55,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639891614
Einband:
Paperback
Seiten:
148
Autor:
Karolina Zazakowny
Gewicht:
237 g
Format:
220x150x9 mm
Sprache:
Polnisch
Beschreibung:
Publikacja przedstawia sposoby otrzymania oraz charakterystyk biozgodnych i biodegradowalnych materia ów polimerowych, które dzi ki swoim szczególnym w a ciwo ciom, mog znale zastosowanie w medycynie, farmacji i biotechnologii. Badania skupiaj si wokó dwóch podej . Pierwsze zak ada otrzymanie materia u, który móg by s u y jako pod o e do hodowli komórkowych, drugie za syntez zwi zków, które mog w sposób kontrolowany uwalnia lub neutralizowa substancje czynne. W ramach tych bada podj to próby syntezy materia ów, które mog yby pe ni funkcj no ników leku oraz mog yby by u yte do poza- i wewn trzustrojowej neutralizacji substancji czynnej po spe nieniu przez ni oczekiwanego zadania. Do otrzymania materia ów wykorzystano: hydroksypropyloceluloz , kolagen, chitozan, -karagenan, które s polimerami naturalnymi. Jako substancji czynnych u yto kwasu nikotynowego (witamina B3) oraz heparyny (substancja o dzia aniu przeciwzakrzepowym). Materia neutralizuj cy heparyn poddano badaniom in vitro i wst pnym badaniom in vivo, które potwierdzi y skuteczno otrzymanego polimeru.

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.