Integralny rozwój dziecka w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori

Rozwazania nad duchowoscia dzieci w wieku przedszkolnym
 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

69,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639891607
Einband:
Paperback
Seiten:
224
Autor:
Paulina Wojnarowska
Gewicht:
350 g
Format:
220x150x13 mm
Sprache:
Polnisch
Beschreibung:
Czy dziecko mo e uczy si przez przypadek ? Czy nauka musi by owiana negatywnymi do wiadczeniami, i mudn prac ? Czy w wieku przedszkolnym mo na mówi o duchowo ci? Odpowiedzi na te pytania po cz ci odnale mo na w systemie pedagogicznym Marii Montessori który mimo up ywu lat wci nie straci na swojej aktualno ci. Systemie w którym nie tylko mówi si o dziecku jako najwa niejszej osobie pedagogicznych oddzia ywa , lecz pokazuje si w jaki sposób pracowa by nie przeszkadza ma emu cz owiekowi w jego naturalnym rozwoju. Publikacja ta jest nijako apelem do przysz ych pedagogów aby nie próbowali rosn za dziecko , umniejszaj c tym samym wiar w ogromny potencja drzemi cy w ma ym cz owieku. Bowiem jak s usznie zauwa y Konfucjusz zasada jak wyznaj dzieci podczas swej aktywno ci jest bardo prosta Powiedz mi a zapomn , poka mi a zapami tam, pozwól mi to zrobi , a zrozumiem . Dok adnie te zasad wcieli a w ycie Maria Montessori pokazuj c i je eli s owa jednego z jej wychowanków: Pomó mi zrobi to samemu - wcieli si w ycie dzieci ujawniaj tak ogromny potencja o którego istnienie nikt ich nie pos dza

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.