Ocena przestrzeni centrów handlowo - uslugowych na Slasku

Na podstawie wybranych przykladów
 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

44,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639891218
Einband:
Paperback
Seiten:
140
Autor:
Tomasz Malec
Gewicht:
225 g
Format:
220x150x8 mm
Sprache:
Polnisch
Beschreibung:
Od pocz tku lat 50. W Stanach Zjednoczonych, a od roku 1993 w Polsce powstaj wielkokubaturowe centra handlowo us ugowe. Centra handlowo us ugowe posiadaj du y wp yw na otaczaj c je przestrze , nadaj c jej cz sto nowe znaczenie. Na l sku nowoczesne wielkokubaturowe centra handlowo us ugowe powstaj ju od po owy lat 90. XX wieku, a zasi g i si a ich oddzia ywania na otoczenie w sensie przestrzennym systematycznie zwi ksza si . W pracy analizie poddano przestrze centrów handlowo us ugowych na l sku oraz jej relacje z przestrzeni s siedni . Ocena funkcjonalno estetyczna przestrzeni centrów handlowo - us ugowych, dzia aj cych w ró nych warunkach spo ecznych, politycznych i geograficznych pozwala nie tylko na stwierdzenie aktualnego stanu tej e przestrzeni wraz z jej relacjami z otoczeniem, ale i wskazuje po dane kierunki rozwoju tego typu obiektów. Podkre li nale y, i w ci gu ostatnich kilkunastu lat rozwoju centrów handlowo us ugowych w Polsce zmianie uleg o podej cie projektantów do uwarunkowa urbanistycznych ich sytuowania, pewnym zmianom poddano tak e form architektoniczn wielu nowopowstaj cych obiektów tego typu. Równocze nie klienci centrów handlowo us ugowych, adekwatnie do zmiany poziomu ycia, a tym samym jego stylu, zmienili cz ciowo swoje preferencje odno nie oferty centrów, przyk adaj c wi ksz wag do czynników funkcjonalnych i estetycznych.

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.