Religijny kapital spoleczny

Kapital spoleczny a Kosciól katolicki w spolecznosciach lokalnych w Polsce
 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

74,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639891119
Einband:
Paperback
Seiten:
296
Autor:
Wojciech Sadlon
Gewicht:
457 g
Format:
220x150x18 mm
Sprache:
Polnisch
Beschreibung:
Temat rozprawy doktorskiej jest studium dotycz cym zastosowania kategorii religijnego kapita u spo ecznego do opisu i analizy religijno ci spo ecze stwa polskiego. Przeprowadzone analizy wskazuj , e Ko ció katolicki jest jednym z najwi kszych instytucji, które generuje kapita spo eczny na poziomie lokalnym w Polsce, ale religijny kapita spo eczny w Polsce dotyczy przede wszystkim wymiaru psychologicznego, za jego wymiar partycypacyjny, dzia aniowy i sieciowy wskazuje na znaczny niedorozwój. W artykule prezentowana jest liczba organizacji religijnych i statystyki partycypacji religijnej. W ród analizowanych czynników kapita u spo ecznego wyró nia si ponadprzeci tny poziom wiary i akceptacja religijnych norm moralnych. Religijny kapita spo eczny jest równie bardzo sfeminizowany. Z przeprowadzonych analiz wynika, e ma on przede wszystkim charakter do-wewn trz (bonding) oraz poznawczo-instytucjonalny. Ponadto jego analiza wymaga wyj cia poza perspektyw ekonomiczn i politologiczn oraz uwzgl dnienia kategorii religijnych i moralnych.

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.