AHA-BUCH

Teatroterapia

Teatr jako metoda terapeutyczna
 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

28,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639891096
Einband:
Paperback
Erscheinungsdatum:
11.06.2014
Seiten:
84
Autor:
Patrycja Bartoszak
Gewicht:
143 g
Format:
221x152x10 mm
Sprache:
Polnisch
Beschreibung:

Teatroterapia to magiczna metoda, która stwarza mo liwo do wiadczania, prze ywania i przepracowania ró norodnych emocji w bezpiecznej atmosferze teatralnej. W niniejszej ksi ce mo emy odnale teoretyczny opis form pracy w terapii przez teatr oraz przyk adowych grup, które mog by ni obj te (grup wykluczonych lub nara onych na wykluczenie spo eczne). W dalszej cz ci skoncentrowa am si na opisie w asnych do wiadcze zawodowych. W publikacji znajduj si scenariusze zaj oraz analiza modelu prowadzenia Teatru Terapeutycznego, którego aktorami s osoby z niepe nosprawno ci oraz Teatru Forum, którego uczestnikami s osoby reprezentuj ce mniejszo seksualn . Ksi ka jest skierowana do wszystkich, którzy s zainteresowani teatroterapi , a przede wszystkim do osób, które pracuj z drugim cz owiekiem, czyli pedagogów, terapeutów, psychologów, studentów, teatrologów oraz rodziców zainteresowanych wzbogacaniem wiata swojego dziecka przez sztuk .

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.