Detektor wychwytu elektronów (ECD)

Podstawy teoretyczne i przyklady zastosowan
 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

32,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639891010
Einband:
Paperback
Seiten:
128
Autor:
Ireneusz Sliwka
Gewicht:
207 g
Format:
220x150x8 mm
Sprache:
Polnisch
Beschreibung:
Odkrycie chromatografii dokonane w Warszawie na pocz tku ubieg ego wieku dzi ki pracom Cwieta, zapocz tkowa o rozwój metod analitycznych, które pozwoli y ludzko ci przewidzie i zapobiec zagro eniom, jakie niós rozwój jej cywilizacji. Najwi kszy wk ad w badaniach nad ska eniem rodowiska ma chromatografia gazowa powsta a w latach 50-tych ubieg ego wieku w Anglii w wyniku prac Jamesa i Martina. W 1958 roku Lovelock opracowa radiojonizacyjny detektor, nazwany detektorem wychwytu elektronów (Electron Capture Detektor-ECD). Dzi ki wysokiej selektywno ci detektora ECD w stosunku do zwi zków chlorowcowych i ich niskiej granicy wykrywalno ci, osi gaj cej u amki pikograma, znalaz on zastosowanie w badaniach pozosta o ci pestycydów w rodowisku, pomiarach st enia freonów w atmosferze w zagadnieniach niszczenia ziemskiej warstwy ozonowej czy w badaniach zwi zanych z nasilaniem si efektu cieplarnianego. Inne zastosowania detektora ECD to badania znacznikowe ruchu mas powietrza w meteorologii, znacznikowe badania wieku m odych wód podziemnych w hydrogeologii, badania procesów wentylacji w obiektach przemys owych, w kopalniach czy w budynkach mieszkalnych oraz badania szczelno ci ruroci gów gazowych lub kabli teletechnicznych. W ksi ce opisano sposoby przygotowania chromatograficznego uk adu pomiarowego z detektorem ECD do analiz ladowych oraz podstawy teoretyczne jego pracy.

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.