AHA-BUCH

Antinomijas princips vertibizglitiba

 Paperback
Print on Demand | 1027 Stück | Lieferzeit:3-5 Tage I

49,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639816907
Einband:
Paperback
Erscheinungsdatum:
01.04.2018
Seiten:
104
Autor:
Andrejs Murnieks
Gewicht:
171 g
Format:
220x150x6 mm
Sprache:
Lettisch
Beschreibung:

99
Gramata "Antinomijas princips v rtibizglitiba" ietver autora p tijumu un atzi as par antinomijas principa izmantosanas iesp jam un robezam v rtibizglitiba. Antinomijas j dziens analiz ts v sturiskaja attistiba dazadas kulturas, v rtibu sist mas, filozofija un zinatn s (fizika, socialaja psiholo ija, teolo ija un pedago ija). P c autora domam, komplementaritates (papildinamibas) principu, kas atklats fizika, iesp jams attiecinat uz parmai am kultura un izglitiba. Izglitibas m r us, v rtibas, eksistencialos jautajumus un macibu satura vienibas var struktur t antinomisku pretstatu veida. Skol ns vai students macas sadus pretstatus saskatit apkart ja pasaul un tos analiz t, komplementari pie emt abus pretstatus, sintez t (apvienot) vai noraidit vienu no pretstatiem. Antinomijas princips palidz veidot izglitibas procesu ka dialogu. P tijuma apkopota autora vairak neka 20 gadu pieredze pedago iskaja darba ar skol niem, studentiem un skolotajiem - veidojot dazadus macibu un metodiskos lidzek us un lasot lekcijas vairakas Latvijas augstskolas. P tijums atspogu ots ari autora ma istra darba "Antinomijas principa iesp jas un robezas v rtibizglitiba" (2006).