AHA-BUCH

Ligumsoda instituta tiesiska regulejuma problemas Latvija

 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

35,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639816891
Einband:
Paperback
Erscheinungsdatum:
01.04.2018
Seiten:
64
Autor:
Valdis Freimanis
Gewicht:
112 g
Format:
220x150x4 mm
Sprache:
Lettisch
Beschreibung:

Darba t ma ir "Ligumsoda instituta tiesiska regul juma probl mas Latvija". P tijuma m r is- izp tit vienu no saistibu tiesibu pastiprinasanas veidiem- ligumsodu, balstoties uz pasreiz jo tiesisko regul jumu, ka ari uz pie emtajiem grozijumiem, un tiesisko regul jumu Eiropas tiesibas, ka ari apzinat ar ligumsoda piem rosanu saistitas probl mas praks un ta atbilstibu ligumsoda instituta funkcijam. Sava p tijuma veiksanai autors izmanto tiesibu normas un literaturas avotus par ligumsodu. Tie ir papildinati ar tiesu praksi, ipasu uzmanibu veltot Augstakas tiesas Senata Civillietu departamenta pie emtajiem nol mumiem. Autors darba analiz gan pasreiz jo tiesisko regul jumu ligumsoda piem rosana, gan pie emtos grozijumus, kas stajas sp ka 2014. gada 1. janvari. P tijuma rezultata autors nonaca pie atzinuma, ka, lai gan ligumsoda tiesiskaja regul juma jau otro reizi tiek izdariti grozijumi, tos arvien nevar uzskatit par pilnigiem. Liguma brivibas princips nenozim visat autibu. Ligumsodam nav jarada apstak us, kad kads nepamatoti iedzivojas uz cita r ina. Uzskatams, ka to var nov rst tikai vai nu ar striktu tiesisko regul jumu vai vispar atsakoties no sodosajam sankcijam privattiesibas.

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.