AHA-BUCH

Liberalizasyon ve Ekonomik Büyüme Iliskileri

 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

69,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639814057
Einband:
Paperback
Seiten:
216
Autor:
Ilkay Noyan Yalman
Gewicht:
338 g
Format:
220x150x13 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

Bu çal sman n amac , ekonomilerin nihai hedefi olan ekonomik büyüme konusunda gelismekte olan baz ülke gruplar n n izledigi ekonomik politikalar incelemek ve sonuçlar kars last rarak analiz yapmakt r. Uzun dönemde ulusal gelir veya kisi bas na düsen gerçek gelir art s olarak k saca tan mlanabilen ekonomik büyüme konusunda, klasiklerden önce XV. yüzy la dayanan teoriler gelistirilmistir. Literatürde Klasik büyüme teorisiyle baslay p, modern büyüme teorileri, Neoklasik büyüme teorileri ve nihayet günümüzde içsel büyüme teorileri mevcut dönemin özellikleri etraf nda ekonomik büyüme olgusu aç klanmaya çal s lm st r. Çal smaya model olarak Güney Dogu Asya ve Latin Amerika tipi ülkelerin seçilmesine, ekonomik büyümeyi saglamada izledikleri yollar n farkl olmalar neden olmustur. Özellikle Güney Dogu Asya ülkelerinin "mucize" olarak nitelendirilen kalk nma süreçlerinde, Latin Amerika ülkeleriyle aralar ndaki as l fark n, uygulad klar liberal d s ticaret politikalar ndan kaynakland g ifade edilmektedir. Her iki ülke grubu için liberalizasyonun ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini ölçmek üzere, seçilen baz degiskenler yard m yla ekonometrik analiz uygulanmaktad r.