AHA-BUCH

Futbol Altyapi Antrenörlügü

 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

49,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639814026
Einband:
Paperback
Seiten:
116
Autor:
Onur Mutlu Yasar
Gewicht:
189 g
Format:
220x150x7 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

99
Bu çal sman n amac n , futbol altyap antrenörlerinin is doyum düzeylerinin ve örgütsel bagl l klar n n incelenmesi, olusturmaktad r. ç Anadolu bölgesi genelinde gerçeklestirilen arast rman n örneklemini, ç Anadolu bölgesi içerisinde bulunan futbol kulüplerinin altyap lar nda görev yapan amaçl örnekleme yöntemi ile seçilmis 212 antrenör olusturmaktad r. Çal smada veri toplama arac olarak kisisel bilgi formu ile 1985 y l nda Spector taraf ndan gelistirilmis 9 alt boyuttan olusan s Doyum Ölçegi ve Porter ve arkadaslar (1974) taraf ndan gelistirilmis Örgütsel Bagl l k Ölçegi kullan lm st r. Kullan lan is doyum ölçeginin Cronbach Alpha degeri .80 olarak hesaplanm st r. Örgütsel bagl l k ölçeginin Cronbach Alpha degeri ise .72 olarak hesaplanm st r. Çal smada verilerin normal dag l m gösterip göstermedigi Kolmogrov-Smirnov testi ile analiz edilmistir. Her iki ölçegin verilerinin de normal dag l m göstermedigi tespit edilmis ve parametrik olmayan testler kullan lm st r. Arast rmadan elde edilen verilerin ortalama, standart sapma, minimum, maksimum degerler ile yüzdelik say lar, Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testi kullan larak degerlendirilmistir.