AHA-BUCH

FPGA'de Yapay Sinir Aglari

 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

41,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639813777
Einband:
Paperback
Seiten:
168
Autor:
Namik Kemal Saritekin
Gewicht:
267 g
Format:
220x150x10 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

99
Bu çal smada, Yapay sinir aglar , FPGA, VHDL ile ilgili bilgiler verilmis ve yapay sinir aglar n n FPGA'ya uygulanmas n n otomatiklestirilmesi, bu islem için uzman gereksiniminin azalt lmas ve uygulama sürecinin k salt lmas amac yla, YSA'lar için otomatik veri yolu tasar m yapabilen araç [Yapay Sinir Aglar n n VHDL Kodunu Olusturucu - Artificial Neural Network GENerator (ANNGEN)] aç klanm st r. Bu kapsamda öncelikle ANNGEN taraf ndan kullan lan ve yapay sinir hücrelerinden olusan örnek bir yapay sinir hücresi kütüphanesi olusturulmustur. stenildiginde yeni hücreler eklenebilme özelligine sahip kütüphanede hâlihaz rda ANNGEN taraf ndan otomatik olarak tan nabilen alt degisik sinir hücresi bulunmaktad r. ANNGEN girdi olarak olusturulmak istenen yapay sinir ag n n metin tabanl tan mlamas n , sinir hücresi kütüphanesini ve sablon dosyas n kullanarak, FPGA yongalar na uygulanabilecek formatta tasarlanmak istenen YSA için bir say sal tasar m yapar ve VHDL [Very High Speed Integrated Circuit HDL (Çok H zl Entegre Devre Donan m Tan mlama Dili)] kodunu üretir.