AHA-BUCH

Beslenmenin Hipotalamik Kontrolünde Irisin Hormonunun Etkileri

Irisin ve Beslenme
 Paperback
Print on Demand | 1027 Stück | Lieferzeit:3-5 Tage I

55,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639813715
Einband:
Paperback
Seiten:
148
Autor:
Suat Tekin
Gewicht:
237 g
Format:
220x150x9 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

99
risin, egzersizle birlikte dolas mda düzeyi artan ve enerji metabolizmas nda rolleri oldugu bildirilen bir hormondur. Bu çal sma, uzun süreli irisin uygulamas n n s çanlarda besin al m ve beslenme fizyolojisi üzerine etkilerini aç klamay amaçlamaktad r. risin uygulamas sonras s çanlar n yem tüketiminde art s görüldü ancak vücut ag rl g ve su tüketimi anlaml düzeyde degismedi. risin, dolas mda ghrelin seviyesini artt rd ve leptin seviyesini bask lad . Merkezi alanda irisin NPY ve UCP2 seviyelerini artt r rken, POMC seviyesinde azalmaya neden oldu. Ayr ca uygulama sonras serum glukoz ve HDL seviyelerinin azald g buna kars n LDL, kolestrol ve trigliserid seviyelerinde ise art sa sebep oldugu görüldü. Tüm bu bulgular irisinin istah artt rd g n ancak artan yem tüketimine ragmen vücut ag rl g n degistirmedigini göstermektedir. Ayr ca irisin aterosklerotik plak olusumuna kars koruyucu bir rol üstlenebilir.