AHA-BUCH

MW,KS-2 ve WW Testlerinin I.Tip Hata Oranlari ve Istatistiksel Güçleri

 Paperback
Print on Demand | 1027 Stück | Lieferzeit:3-5 Tage I

69,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639813692
Einband:
Paperback
Seiten:
240
Autor:
Ötüken Senger
Gewicht:
374 g
Format:
220x150x14 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

99
Bu çal sma, Mann-Whitney, Kolmogorov-Smirnov iki örnek ve Wald-Wolfowitz dizi say lar testlerinin I. tip hatalar n ve istatistiksel güçlerini kars last rmak amac yla yap lm s olup, 2011 y l nda Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü sletme Anabilim Dal Say sal Yöntemler Bilim Dal nda,Yrd. Doç. Dr. Mehmet Suphi ÖZÇOMAK gözetiminde sunulan doktora tezinin gözden geçirilmis halidir. Çal smada I. tip hatalar ve istatistiksel güçler kars last r l rken Monte Carlo simülasyonu kullan lm s ve farkl spesifik sartlar alt nda hangi durumlarda hangi testlerin kullan lmas n n daha dogru olacag tespit edilmistir. Çal sman n, bag ms z iki örnekten elde edilen verileri test etmek isteyen arast rmac lara, kendi belirledikleri özel sartlara uygun olarak Mann-Whitney, Kolmogorov-Smirnov iki örnek ve Wald-Wolfowitz dizi say lar testlerinden herhangi birisini kullanmak istedikleri zaman yard mc olacag ümit edilmektedir.