AHA-BUCH

Çiftçi Aileleri Arasinda Yardimlasma ve Isbirligi

Niksar Köyleri Örnegi
 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

55,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639813210
Einband:
Paperback
Seiten:
128
Autor:
A. Ahmet Yücer
Gewicht:
207 g
Format:
220x150x8 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

Tar_msal üretim, dogal sartlar ve mevsimsel özellikler nedeniyle birçok isin ayn_ dönemde ve k_sa sürede bitirilmesini zorunlu k_lar. K_rsal kesimde yasayanlar sorunlar_na komsu ve akraba yard_m_yla çözüm ararlar. K_rsalda isbirligi, ekonomik ve sosyal sorunlar_n h_zl_, kolay ve düsük maliyetle çözümlenmesine ve k_rsal refaha katk_ saglar. Ancak komsu ve akrabal_k gibi sosyal kurumlar, yard_m talebini kendi imkanlar_na göre kars_layabilirken sürekli bir güvence saglamazlar. Oysa köyde yasayan bireyler kendi düsünce, davran_s ve egilimleri geregi, her zaman basvurabilecekleri kurumsal yap_lara ihtiyaç duyarlar. Geleneksel olarak yard_mlasan çiftçiler, bilinçli olarak isbirligi yapt_klar_ zaman ekonomik olarak kalk_nmaya katk_ saglarken, mevcudu korumak ve sürdürmekten öte amac_ olmayan ve yeni hedeflere yönlendirmeyen geleneksel imeceden k_rsal kalk_nmaya bir katk_ beklenmemelidir. Bu çal_sma 1998 y_l_nda Niksar'da çiftçi aileleri aras_nda sosyal yap_, yard_mlasma düzeyleri ve bunu etkileyen faktörleri belirleyerek yerel yöneticilere _s_k tutmak amac_yla yap_lm_st_r. Yöneticilerin basar_s_ yap_lan bilimsel çal_smalardan yararlanmalar_na bagl_d_r.

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.