AHA-BUCH

Ahmet Hamdi Tanpinar'in "Bütün Siirleri" Adli Eserinde Ahenk Unsurlari

 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

64,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639813180
Einband:
Paperback
Seiten:
208
Autor:
Ibrahim Burçin Asna
Gewicht:
326 g
Format:
220x150x12 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

Cumhuriyet Devri Türk Edebiyat_'n_n en önemli isimlerinden biri olan A. Hamdi Tanp_nar'_n "Bütün Siirleri" adl_ eseri "ahenk unsurlar_" yönüyle kitapta incelenmistir. Çal_smam_z_n amac_;Tanp_nar'_n siir anlay_s_ ile ahenk unsurlar_ aras_ndaki bag_n ne kadar güçlü oldugunu istatistikî verilere dayal_ olarak aç_klamakt_r. Hayat_ ile sanat anlay_s_ aras_nda bir bütünlük kuran Tanp_nar,siirlerine de bu uyumu yans_tm_s bir sanatç_d_r. Tanp_nar'daki sanatkârane tutum siirinde var olan "güzellik" anlay_s_na yans_m_s ve bu estetik tutum rüya,zaman ve musikîye dayal_ bir "ses"e dönüsmüstür. Tanp_nar'_n en çok kulland_g_ sesler ve bu seslerin beraberinde çagr_st_rd_g_ anlamsal zenginliklerin siirlerine nas_l yans_d_g_n_,hangi ahenk unsurlar_n_ siirinde tercih ettigini çal_smam_zda tablolar halinde gösterdik. Yapt_g_m_z incelemelerde simdiye kadar Tanp_nar'_n siirinde ahenk unsurlar_ üzerine biçimsel bir çal_sman_n yap_lmad_g_ görülmüstür. Bu durum yazd_g_ siirlerin biçimsel özellikleri üzerine bir arast_rmay_ zorunlu k_lm_s ve siirleri incelenmistir. Bu düsüncelerden hareketle Tanp_nar'_n siir evrenini "ahenk unsurlar_"na dayal_ olarak siz okuyuculara tan_tmak çal_smam_z_n ç_k_s noktas_d_r.

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.