AHA-BUCH

Islam´da Ruh Anlayisi

Insan Ve Maneviyat
 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

41,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639813043
Einband:
Paperback
Seiten:
172
Autor:
Mehmet Emin Kiliç
Gewicht:
272 g
Format:
220x150x10 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

Kur'an-i Kerim'de insan n varl g için ruh kelimesi kullan lmam st r. Bu anlam ifade etmek için nefs kelimesi kullan lm st r. nsana ruh üflendi ifadesi yanl st r; dogrusu ruh taraf ndan üflendi demektir. Burada üfleyen parçalanm yor, hulul etmiyor, sadece etki ediyor. nsana ruhumuzdan üfledik ifadesi yukar da aç klad g m z tarzda anlas lmad g nda Allah Teâlâ ile insan aras nda ontolojik bir bag olmaktad r ki bu da imkâns zd r. Bu anlay sa göre herkes Allah Teâlâ'dan bir parça tas maktad r ki bu Allah Teâlâ'n n bize ifade ettigi anlay sa tamamen z tt r. Allah Teâlâ üflemekten münezzehtir. Bu itibarla ruhun Allah Teâlâ'n n bir parças olmas , tevhid inanc na ayk r d r. Böyle bir durumu Kur'an' n onaylamas mümkün degildir. Sonuç olarak ruh kavram Kur'an'da Cebrail'in ad olarak geçmektedir. Baz müfessirler ve kelamc lar bu anlam fark etmisler ve Kur'an' n tevhid konusundaki hassasiyetini dikkate alarak ruh kelimesini Cebrail olarak anlam s ve yorumlam slard r. Âlimlerin bir k sm ise Yunan Felsefesinin ve dogu dinlerinin etkisinde kalarak Kur'an- Kerim'in bildirdiginden ziyade yabanc kültürlerin bak s aç s yla Kur'an- Kerim'i yorumlam slar .