AHA-BUCH

Jaunatnes politikas potencialais attistibas modelis Liepajas pilseta

 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

35,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639735000
Einband:
Paperback
Erscheinungsdatum:
03.04.2018
Seiten:
84
Autor:
Baiba Ponemecka
Gewicht:
142 g
Format:
220x150x5 mm
Sprache:
Lettisch
Beschreibung:

Jaunatnes politikas sekmiga attistiba ir gruti prognoz jama, jo ta ir nozares politika, kas ir atkariga no kop ja valsts sociali ekonomiska stavok a. Tacu pasu jauniesu nev l sanas un vienaldziba pret apkart notiekoso neveicina ciesaku sadarbibu ar valsts institucijam jaunatnes politikas sekmigai attistibai un pilnveidosanai. Lidz ar to, lai jauniesi aktivak lidzdarbotos saja politika, valstij un pasvaldibam nepieciesams izveidot atbilstosu likumdosanu un nodrosinat pietiekamu finans jumu tas sekmigai funkciju izpildei. Saja gramata tiek atspogu ots jaunatnes ka socialas grupas raksturojums, jauniesu sociala, kulturas un politiska lidzdaliba, analiz ta Latvijas jaunatnes politikas subjektu savstarp ja mijiedarbiba. Tacu galvenais uzsvars ir atspogu ot teor tisko modeli jaunatnes jomas darbiba, un balstoties uz pastavosajam probl mam, p c jaunatnes lietu ekspertu atzinumiem, izveidots potencialais jaunatnes politikas attistibas modelis Liepajas pils ta. Sis p tijums sniegs visparigu ieskatu par jaunatnes politikas esoso situaciju un attistibas tendenc m gan Latvijas valsti kopuma, gan Liepajas pils ta jebkuram interesantam, kuram ir visnota saistosa un aktuala si nozare.

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.