AHA-BUCH

Vides ekonomiskas vertibas noteikSana dabas parkam "Daugavas loki"

 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

49,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639612097
Einband:
Paperback
Erscheinungsdatum:
01.04.2018
Seiten:
108
Autor:
Linda Mozumaca
Gewicht:
177 g
Format:
220x150x6 mm
Sprache:
Lettisch
Beschreibung:

P d jos gadu desmitos ir radusies izpratne un ari interese par ekonomisko aspektu lomu l mumu pie emsanas procesos dabas aizsardzibas joma. Vides ekonomiska nov rt sana attiecinama uz tadu ipasi aizsargajamu dabas teritoriju ka dabas parks "Daugavas loki". Ir svarigi noteikt tas ieguldijumu sabiedribas labklajiba un sniegtos labumus, jo dabas parks "Daugavas loki" ir nozimiga ipasi aizsargajama dabas teritorija ar izciliem dabas veidojumiem, cilv ka mazparveidotu ainavu un biotopu daudzveidibu. Darba m r is ir nov rt t sabiedribas gatavibu maksat par dabas parka "Daugavas loki" dabas un kulturv sturiskam v rtibam, turisma pakalpojumiem un atputu. Lai nov rt tu sabiedribas gatavibu maksat, tika izveidota aptaujas anketa, kas izstradata p c kontingenta nov rt sanas metodes.